Zaznacz stronę
Anna Popek - Obsługa dziennikarska

Obsługa dziennikarska

Pracę w Tele­wi­zji Pol­skiej roz­po­czę­łam będąc jesz­cze na stu­diach. Zaczynałam jako repor­terka i pre­zen­terka. W TVP2 pro­wa­dzi­łam i reda­go­wa­łam wiele pro­gra­mów. Jestem rów­nież obecna na ante­nie Radio­wej Jedynki, gdzie reali­zuję audy­cję pod tytu­łem „Smaki Zdro­wia”.

Anna Popek - Prowadzenie wydarzeń

Prowadzenie wydarzeń

Występy arty­stów, prze­mó­wie­nia pre­ze­sów, uho­no­ro­wa­nie lau­re­atów – to są punkty pro­gramu, na które powinno być skie­ro­wane świa­tło i uwaga. Nie­mniej jed­nak kon­fe­ran­sjer – choć z boku – musi wyka­zać się reflek­sem, uwagą i przy­tom­no­ścią umy­słu, zwłasz­cza, że sce­na­riusz czę­sto zmie­nia się w trak­cie pro­wa­dze­nia uro­czy­sto­ści.

Anna Popek - Szkolenia

SZKOLENIA

Któż nie chciałby pory­wać tłu­mów? Któż nie chciałby prze­ka­zy­wać swo­ich idei tak, by podą­żali za nim inni? I nie cho­dzi tu tylko o dyk­cję, dobór słów czy mowę ciała. Gra toczy się o to, jak poko­nać strach, poka­zać cha­ry­zmę, jak stać się praw­dzi­wym przy­wódcą. Rozu­miem, co czuje czło­wiek posta­wiony przed kamerą, bo sama setki razy przed nią sta­wa­łam. Rozu­miem, co sta­nowi naj­więk­sze nasze ogra­ni­cze­nie, bo sama musia­łam pozby­wać się ich raz za razem. Zro­zu­mie­nie, że sami jeste­śmy dla sie­bie naj­więk­szym wro­giem jest punk­tem wyj­ścia, począt­kiem roz­woju. Razem możemy otwo­rzyć drzwi do suk­cesu.

BIO

Nazywam się Anna Popek. Jestem dzien­ni­karką od ponad dwu­dzie­stu lat. Swoją rolę w tym zawo­dzie widzę jako poszu­ki­wa­nie nie­ba­nal­nych zja­wisk, ludzi, tema­tów i opo­wia­da­nie o nich innym w spo­sób rze­czowy i inte­re­su­jący zara­zem.

Ukoń­czy­łam Filo­lo­gię Pol­ską na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim w Kato­wi­cach i pody­plo­mowe stu­dia dzien­ni­kar­skie na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim.

Od kil­ku­na­stu lat pra­cuję w Tele­wi­zji Pol­skiej, współpra­cuję też z prasą i radiem.

Naj­waż­niej­szym zada­niem, jakie udało mi się zre­ali­zo­wać, jest wycho­wa­nie dwóch córek – Oli­wii i Mał­gosi. Obie są już peł­no­let­nie, ale wciąż jestem im potrzebna. Cenię sobie ten czas doj­rza­łego i świa­do­mego macie­rzyń­stwa.

Inte­re­suję się lite­ra­turą, kul­turą, sztuką. Bar­dzo lubię histo­rię, zwłasz­cza jej dwa fascy­nu­jące mnie okresy – śre­dnio­wie­cze i dwu­dzie­sto­le­cie mię­dzy­wo­jenne. Cie­ka­wią mnie też oby­czaje, savoir-vivre, psy­cho­lo­gia i moda. Wypo­czy­wam tam, gdzie jest woda, zie­leń i prze­strzeń.

Pracę w Tele­wi­zji Pol­skiej roz­po­czę­łam będąc jesz­cze na stu­diach. Prze­szłam przez różne szcze­ble zawo­dowe – robi­łam doku­men­ta­cję, byłam repor­terką, potem pre­zen­terką w TVP Kato­wice, TVP Wro­cław, w Pano­ra­mie i w TVP1. Przez długi czas pra­co­wa­łam w Pyta­niu na Śnia­da­nie.

USŁUGI LEKTORSKIE

Użyczanie głosu to jedno z tych zajęć, które wymaga nie tylko dużego doświadczenia. W każdym przekazie liczy się także perfekcyjna dykcja i nienaganna polszczyzna oraz jego jakość i skuteczność, a dokładnie fakt, czy będzie on zrozumiały dla odbiorcy. I nie jednego, konkretnego odbiorcy, ale dla każdego. Dlatego zawsze sprzyjającymi cechami w przypadku każdego lektora jest to, czy jego głos jest rozpoznawalny. To bardzo pomaga.

W sprawie współpracy proszę o kontakt:

Agencja MarKetingowa Green House

880 422 944

kontakt@annapopek.pl

Ania Popek - logo